வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவைக்கு ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியத்தின் வாழ்த்துகளும் ஈழம் தமிழர் உரிமை நீதி பற்றிய தரவு பகிர்வும்

வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவைக்கு ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியத்தின் வாழ்த்துகளும் ஈழம் தமிழர் உரிமை நீதி பற்றிய தரவு பகிர்வும்  முதற்கண் இம்முறை தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள வட அமெரிக்க […]